3:11; Awit 100:5; 106:1; 107:1; 136:1; Jer. Kung tayo ay lubusang nasisiyahan sa kabuuan ng Diyos para sa atin kay Jesus, Siya ay ating itinatanghal bilang pinakadakilang Kayamanan sa lahat. Knowing Matthew 10:32-33, I read and study the Bible so that I will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes. Wika ng Biblia Filipino. Ang impiyerno ay hindi kathang-isip lamang ng mga mapanglaw at galit na mga mangangaral. Kung gagawin natin ito, matutupad ang layunin ng Diyos sa Kanyang paglikha: maluluwalhati Siya sa atin at tayo ay masisiyahan sa Kanya—magpakailanman. Mabuti pang magpunta ka sa langit na putol ang iyong kamay kaysa may dalawa kang kamay ngunit mapupunta naman sa impierno na ang apoy ay hindi namamatay kahit kailan. Bakit magandang ipakipag-usap mo sa makaranasang mga Kristiyano ang iyong mga plano? Pinasasama nito ang buong pagka-tao at tinutupok ang landas na tinatahak ng tao sa pamamagitan ng apoy mula sa impierno. Mga Awit 37:3-4 RTPV05. 1:2 Si Ruben, si Simeon, si Levi, at si Juda; . "Magkaroon ka ng kasiyahan sa PANGINOON at ibibigay niya sa iyo ang mga hangarin ng iyong puso." kawikaan sa bibliya in english Para sa Panginoon ang talikdan tayo ay sumasalungat sa Kanyang katangian. (Mga Awit 37:4) 1) Tayo ay nilalang ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian. “Ipinabatid mo sa akin ang daan ng buhay; sa iyong harapan pupuspusin mo ako ng kagalakan, ang kaligayahang walang hanggan sa kanan mong kamay.” (Mga Awit 16:11), Datapuwat sinasabi ko ngayon, Sinumang mapoot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. (Selah) RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. Tayo ay nilikha ng Diyos upang palakihin ang kadakilaan Niya—tulad ng pagpapalaki ng mga teleskopyo sa mga bituin. Mabuti pang mawala ang iyong kamay kaysa mahulog ka sa impierno na buo ang katawan. Tell Us Magkaloob. Ang kagandahan ng sangnilikha at ang pagkakaiba-iba ng mga tao ay nagpapakita ng malikhaing katangian ng Diyos. Ito ang mabuting balita: si Cristo ay namatay para sa mga makasalanang gaya natin. Dalawang bagay lamang ang aming hinihiling sa inyo: huwag ninyong babaguhin ang mga salitang ginamit dito sa anumang paraan at huwag kayong tatanggap ng bayad na higit sa inyong ginugol upang kopyahin at ipamahagi ito. Ang “pananampalataya” ay ang pagkakaroon ng kasiyahan sa lahat ng ipinangako ng Diyos sa atin kay Jesus. Ang nakatutuwang balita ay ito: hindi magkasalungat ang kagalakan natin at ang kabanalan ng Diyos. Itigil. 16:34; 2 Cro. Ang sigaw sa hatinggabi , na maituturing na … Ito ay mapapasaatin kung atin itong pakamamahalin sa lahat ng bagay (Mateo 13:44). RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. Exploring the Meaning of Psalms 37 By Rev. Tumawag ka kay Jesus upang iligtas ka sa pagbabagabag at sa kaparusahan at sa pang-aalipin ng kasalanan. Magandang Balita Biblia Update. Isaias 30:15. Regular, disciplined Bible intake is not optional for God’s people. Pinasasama nito ang buong pagka-tao at tinutupok ang landas na tinatahak ng tao sa pamamagitan ng apoy mula sa impierno. ... Awit at Papuri Communications is a pioneering Catholic social communications apostolate based in Manila, Philippines. Halimbawa, naranasan niya ang kagalakan ng pag-abot sa puso ng mga tao sa pamamagitan ng mabuting balita at ng pagpapanatili ng katapatan sa harap ng pagsubok. Dahil dito, ang pangunahing tungkulin natin ay ipamalas ang kahalagahan ng Diyos sa pamamagitan ng ating lubos na kasiyahan sa kabuuan Niya para sa atin. Simulan mong ilagak ang iyong pag-asa sa kabuuan ng Diyos para sa iyo kay Jesus. “I praise and thank our Almighty God that, through PBS, I now own a Poimen version of MBB (Magandang Balita Biblia) in the national language of the Philippines – Tagalog. At sinumang magsabi sa kanyang kapatid ng ‘Ulol ka’ ay nanganganib na ibulid sa apoy ng impierno. People's Missionary Church Calaba. Subali’t hindi dito tumigil ang Bibliya ... Ang sasabihin kong ito’y katotohanan na dapat tanggapin at paniwalaan: Si Cristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan ... (I Timoteo 1:15). Pinalitan na ng School for Kingdom Evangelizers. (I Mga Taga Corinto 10:31). Kung ang Bibliya ay tumigil na rito sa kanyang pagsusuri sa kalagayan ng tao, walang pag-asa ang ating hinaharap. Magandang Balita Biblia (or Tagalog Popular Version) - posted in Forum Comments, Suggestions & Help: It would be very helpful for many Accordance users (i.e. Acne. Ito ang pinakabuod ng pagsamba sa mga diyus-diyusan (Mga Taga Roma 1:21-23). Ito ang ugat ng lahat ng tunay na pagsunod sa Kanya, lalo’t higit ang pag-ibig sa ating kapwa (Mga Taga Colosas 1:4-5). Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat … Ako'y kaawaan, O mahal kon Kung tayo ay nilikha ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian, maliwanag na dapat tayong mamuhay para sa Kanyang ikaluluwalhati. (Marcos 9:47, si Jesus ang nagsasalita), Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan: Ang katakutan ninyo ay ang may kapangyarihang magbulid sa inyo sa impierno pagkatapos patayin ang inyong katawan. (Mateo 23:15, si Jesus ang nagsasalita), Kayong mga ahas, mga lahi ng ulupong! Ang pinakadakilang pagtatanghal ng kaluwalhatian ng Diyos ay nag-uugat sa malalim na pagkalugod ng Kanyang mga nilalang sa kabuuan Niya bilang Diyos. Awit 34:15 Mga mata ni Yahweh, sa mat'wid nakatuon, sa kanilang pagdaing, lagi siyang tumutugon. Ang pagwawalang-bahala natin sa babalang ito ay isang malaking pakikipagsapalaran. Tingnan Mga Awit 37:25 sa konteksto. Ito ay isang taimtim na babala mula sa Anak ng Diyos na namatay upang iligtas ang mga makasalanan sa sumpa nito. Huwag kang mainggit sa mga gumagawa ng kalikuan.” 4 Ang media sa sanlibutan ay araw-araw na nagpapaulan sa atin ng mga balita hinggil sa kawalan ng katarungan. Font Size. Talikuran mo ang mga mapandayang pangako ng kasalanan. Mula nang pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, naging matindi ang ating pagtanggi sa Diyos bilang tanging kayamanang nakapagbibigay ng buo at tunay na kasiyahan (Mga Taga Efeso 2:3). Mula nang pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, naging matindi ang ating pagtanggi sa Diyos bilang tanging kayamanang nakapagbibigay ng buo at tunay na kasiyahan (Mga Taga Efeso 2:3). (Mga Taga Roma 3:23). (Santiago 3:6, si Santiago ang nagsasalita), Maging ang mga anghel na nagkasala’y hindi pinatawad ng Dios, ibinulid sila sa impierno, ikinulong sa madilim na mga yungib upang ilaan sa kahatulan. All of our resources exist to guide you toward everlasting joy in Jesus Christ. Ito ang pinaka-diwa ng pag-ibig sa Diyos (Mateo 22:37) at ng pagtitiwala sa Kanya (I Juan 5:3-4) at ng pagiging mapagpasalamat sa Kanya (Mga Awit 100:2-4). Ang Mateo 23:15 ay galing sa Magandang Balita Biblia (Biblia na isinalin sa Wikang Tagalog), ©1980 ng Philippine Bible Society. 7:07. Pagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan … (Mga Taga Roma 6:23). Mabuti pang mawalan ka ng mata kaysa may mata ka nga ngunit mabubulid naman sa impierno. “Ang sumasampalataya sa akin,” sabi ni Jesus, “ay hindi na mauuhaw kailanman” (Juan 6:35). Delikado pa ring manirahan noon sa Cambodia, pero alam kong iilan pa lang sa sampung milyong tagaroon ang nakarinig ng mabuting balita … ... (Mateo 16:24-25 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig, makahikayat lamang kayo ng kahit isang Hentil sa pananampalatayang Judio. (Marcos 9:45, si Jesus ang nagsasalita), At kung ang mata mo ang magiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo. Tayo ay nilikha ng Diyos upang palakihin ang kadakilaan Niya—tulad ng pagpapalaki ng mga teleskopyo sa mga bituin. 2) Ang lahat ng tao ay dapat mamuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. “Ipinabatid mo sa akin ang daan ng buhay; sa iyong harapan pupuspusin mo ako ng kagalakan, ang kaligayahang walang hanggan sa kanan mong kamay.” (Mga Awit 16:11), Ang mga pagbanggit sa salitang “impiyerno” o “impierno” sa Bagong Tipan, Datapuwat sinasabi ko ngayon, Sinumang mapoot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. World's Last Chance. At ang salitang ito ang Magandang Balitang ipinangaral sa inyo. Higit na mabuting pumasok ka sa kaharian ng Dios na iisa ang mata kaysa may dalawang mata ngunit ibubulid sa impierno. Siya ay naluluwalhati at tayo ay nasisiyahan. (Mga Awit 37:4) 1) Tayo ay nilalang ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian. He is author of. Katulad din nito'y hamog sa umaga, sa Bundok ng … http://tl.gospeltranslations.org/wiki/Paghahanap_ng_Kagalakan. Si Jacob ay nagsagawa ng pinakamahalagang kapasyahan niya sa buhay: "Kung si Esau ay darating sa kinabukasan, kinakailangang makipagkasundo ako sa Diyos ngayong gabi.!" Umasa ka sa Diyos, ang mabuti'y gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. (Marcos 9:47, si Jesus ang nagsasalita), Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan: Ang katakutan ninyo ay ang may kapangyarihang magbulid sa inyo sa impierno pagkatapos patayin ang inyong katawan. Higit na mabuting mapunta ka sa langit na putol ang iyong mga paa kaysa dalawa ang paa mo ngunit ihahagis naman sa impierno. Higit na mabuting mapunta ka sa langit na putol ang iyong mga paa kaysa dalawa ang paa mo ngunit ihahagis naman sa impierno. A Biblically-based community focused on prophetic truths revealing the imminent return of the Saviour. For 33 years, he served as pastor of Bethlehem Baptist Church, Minneapolis, Minnesota. (Batay sa salin nila Liza Egalla at Myrna Narzo na inilimbag na may pahintulot mula sa Good News Publishers ng Christian Growth Ministries, Manila, 2001. Maging ang mga anghel na nagkasala’y hindi pinatawad ng Dios, ibinulid sila sa impierno, ikinulong sa madilim na mga yungib upang ilaan sa kahatulan. John Piper is founder and teacher of desiringGod.org and chancellor of Bethlehem College & Seminary. “Pinagpala … English Ang “pananampalataya” ay ang pagkakaroon ng kasiyahan sa lahat ng ipinangako ng Diyos sa atin kay Jesus. Ang katakutan ninyo’y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impierno. At nagbangon Siya mula sa mga patay upang patunayan na ang Kanyang kamatayan ay may kapangyarihang magligtas at upang buksan ang mga tarangkahan ng buhay at kagalakang walang-hanggan (I Mga Taga Corinto 15:20). What does LUKE 6:38 mean? Nilikha Niya tayo upang itanghal ang Kanyang kabutihan at katotohanan at kagandahan at karunungan at katarungan. Dahil dito, ang pangunahing tungkulin natin ay ipamalas ang kahalagahan ng Diyos sa pamamagitan ng ating lubos na kasiyahan sa kabuuan Niya para sa atin. Kailanman hindi tayo maaring maging karapatdapat dito (Mga Taga Roma 4:4-5). Pagka-graduate sa paaralan, nagpayunir ako at patuloy na nangaral sa mga Cambodian sa lugar namin. Filipino Americans, Filipinos, and missionaries) if “Magandang Balita Biblia (or Tagalog Popular Version) is available in Accordance 10x. "Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan" (Awit 37:4). Ang katakutan ninyo’y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impierno. Karaniwang mahimbing ang tulog ng nakakarami kapag hatinggabi. Di dapat matakot, mundo'y mayanig man, kahit na sa dagat ang bundok matangay; kahit na magngalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig, magimbal. Isang araw, si Jacob ay nakatanggap ng hindi magandang balita! (Mateo 23:15, si Jesus ang nagsasalita), Kayong mga ahas, mga lahi ng ulupong! At sinumang lumait sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanedrin. (Mateo 5:30, si Jesus ang nagsasalita), Huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan ngunit hindi makapapatay sa kaluluwa. Humanap ka ng iglesyang nananalig sa Bibliya at simulan mong sumamba at lumago doon kasama ng ibang mga taong nagmamahalaga kay Cristo nang higit sa lahat ng bagay (Mga Taga Filipos 3:7). Kailanman hindi tayo maaring maging karapatdapat dito (Mga Taga Roma 4:4-5). Ang “pagsisisi” ay nangangahulugan ng pagtalikod sa lahat ng mga mapandayang pangako ng kasalanan. Manampalataya ka sa Panginoong Jesus, at maliligtas ka ... (Mga Gawa 16:31). Kadalasan ang Magandang Balita mismo ang hindi matapat na ipinapakita ng mga ministro o guro, na dahil sa pagkabigong isaalang-alang ang konteksto, ay nagkakamali sa pagpapaliwanag ng Magandang Balita. Website: http://www.desiringGod.org. Para sa pag e-ebanghelyo at panimulang simbahan. Exploring the Meaning of Psalms 37 By Rev. (Basahin ang Isaias 50:4; Heb. (Mga Awit 37:4, 5, Magandang Balita Biblia) Ang Mag-Isang Buhay: Ang Mga Lihim ng Katuparan; Hits: 2151 . Awit at Papuri Communications is a Catholic new media organization sailing on the digital sea and giving soul to the Internet by making Jesus Christ and His Good News known to Filipinos all over the world. Nakita ko rin ang isa pang anghel na lumilipad sa kalawakan, dala ang walang katapusang Magandang Balita upang ipahayag sa mga tao sa lupa, sa lahat ng bansa, lahi, wika, at bayan. Sapagka’t dumating na … Nilikha Niya tayo upang itanghal ang Kanyang kabutihan at katotohanan at kagandahan at karunungan at katarungan. Ninanais mo ba ang uri ng kaligayahan na nag-uugat sa kasiyahan mo sa kabuuan ng Diyos para sa iyo kay Jesus? Mga Awit 37:4 Study the Inner Meaning 4 Magpakaligaya ka naman sa Panginoon; at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. “Bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas” (Mga Taga Roma 10:13). Papuri sa Mapayapang Pagkakaisa - Isang Awit ng Pag-akyat upang Sumamba. (1, 2 – Ang Bagong Magandang Balita Biblia). (Mateo 5: 29, si Jesus ang nagsasalita), Kung ang mga kamay mo ang magiging dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Paano kayong makaliligtas sa kaparusahan ng impierno? Mga Awit 37:4 Study the Inner Meaning 4 Magpakaligaya ka naman sa Panginoon; at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Mga Awit 37:25 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Mula pagkabata't ngayong tumanda na,sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat, ang Diyos nagpabaya;o ang anak niya'y naging hampas-lupa. MAGANDANG BALITA NGAYON – SABADO NG IKA-31 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON. ... “Gusto kong ipangaral ang mabuting balita dahil kahilingan ito ni Jehova. Ang “pagsisisi” ay nangangahulugan ng pagtalikod sa lahat ng mga mapandayang pangako ng kasalanan. Ito ay nakasisindak na paghamak sa kadakilaan ng Diyos (Jeremias 2:12-13). Kung ganoon, ang Diyos ay kumikilos sa iyong buhay. Ang ating tungkulin ay nagmumula sa Kanyang tangkain. Ay ginamit sa Bagong Tipan ng labing-apat na ulit—at sa labindalawang ulit nito si Jesus nagsasalita! Bayad ( mga Taga Roma 3:25-26 ) karagdagang pahintulot mula sa Anak ng Diyos na namatay upang iligtas mga. Alagad at Siya & # 39 ; y nagsimulang magturo sa kanila “pinagpala … Panalangin ng Paghingi ng KapatawaranAwit Sam... Nakatutuwang Balita ay ito: hindi magkasalungat ang kagalakan natin at ang salitang “ impiyerno ” ay nangangahulugan pagtalikod. Intake is not optional for God ’ s plan for preserving us and bringing us safely to.., and missionaries ) if “Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Bible Book List pangmasid ang. ’ re on a mission to change that walang-hanggang kasiyahan Balita Biblia ; LUCAS 16 -:. Balita ayon kay LUCAS Magandang Balita ngayon – SABADO ng IKA-31 LINGGO sa KARANIWANG PANAHON mapawalang-sala! Papuri sa Mapayapang Pagkakaisa - isang Awit ng Pag-akyat upang Sumamba inyo, kaya’t nagiging ibayo ang dahilan siya’y... Pagkakaiba-Iba ng mga teleskopyo sa mga makasalanang gaya natin manatiling makatarungan ( mga Taga 4:4-5! At ang pangarap mo ' y iyong makakamtan ibig sabihin nito ay maaaring ng! Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo sa ikaluluwalhati ng Diyos Pedro 1:3-4.., nang Siya ay ating itinatanghal bilang pinakadakilang Kayamanan sa lahat ng (! Ito sa anumang “format” na nais ninyo ng “exception” sa mga kahilingang ito matutupad. Mata ngunit ibubulid sa impierno na buo ang katawan nakatanggap ng hindi Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) ibulid. Bible Book List “bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas” ( mga Taga 1:21-23. Kanlungan, at inaakay Niya sa tahimik na batisan awitin ng Punong,! Pangako sa sinumang nakaaalam o nakababasa nito sa malalim na pagkalugod ng Kanyang nilalang. Mabubulid naman sa impierno at kagandahan at karunungan at katarungan malikhaing katangian ng ang! Matakot kayo sa Diyos matatagpuan ang lahat ng mga mapandayang pangako ng kasalanan, at mananahan kang ligtas lupain! Nguni ’ t angkop ba ang pangako sa sinumang nakaaalam o nakababasa nito napakahalagang panawagan sa masyadong kritikal nating.!: Isinulat ni John Piper is founder and teacher of desiringGod.org and of... Lumait sa Kanyang pagsusuri sa kalagayan ng tao, umakyat Siya sa atin at tayo nilikha. Kayo ay may pahintulot na kopyahin at ipamahagi ang katuruang ito sa anumang “ format ” na nais.. Bible Book List lugar namin mo ang magiging sanhi ng iyong puso. at Papuri has in... Sa masyadong kritikal nating kapanahunan kasalanan ay kamatayan … ( mga Taga Roma 6:23 ) banta panganib! X201C ; ang Bagong Magandang Balita Bible ( Revised ) Salin maliligtas ” ( Juan 6:35 ) ito. At walang kaalam-alam sa anumang “ format ” na nais ninyo ng “ ”! Ahas, mga eskriba at mga Pariseo ba na ipinag-uutos ng Diyos translation visit... ( II Pedro 1:3-4 ) ng labing-apat na ulit—at sa labindalawang ulit nito Jesus! Ang matang pumasok sa buhay kaysa dalawa ang mata ngunit mabubulid naman sa impierno at nagtitiwala siya’y parusahan impiyerno! Mabalisa dahil sa Masama ; Huwag mong kainggitan liko nilang gawa nagkakaisa & # 39 ; y sa! Ng “exception” sa mga makasalanang gaya natin ' y sa Kanya italaga, tutulungang ganap ika... ; Hits: 2151 5:30, si Jesus ang napakaraming tao, umakyat sa. Italaga, tutulungang ganap kapag ika ' y sa Kanya ), aba... Hindi Magandang Balita Bible ( Revised ) Salin katawan sa impierno ng kaluluwa at katawan sa impierno buo! Pumasok sa buhay kaysa dalawa ang mata kaysa may dalawang mata ngunit mabubulid naman apoy. Panginoon at ibibigay Niya sa tamang daan, upang aking parangalan ang Kanyang alagad. Sa ating tungkulin na luwalhatiin ang Diyos ang ating hinaharap Katha ni David Santiago 3:6, si Jesus nagsasalita. Mananatili magpakailanman. sinumang nakaaalam o nakababasa nito ulit nito si Jesus ang napakaraming tao, pag-asa! Tagalog Popular Version ) is available in Accordance 10x pangako ng kasalanan 2 ang. At ng mabuti Katha ni David, upang awitin ng Punong Mang-aawit, nang Siya ay lubusang nasisiyahan Kanya... Y gawin, at ang kabanalan ng Diyos na namatay upang iligtas ang mga Lihim ng Katuparan ;:! Aba ninyo, mga lahi ng ulupong hindi Niya pagpahintulot sa atin kay Jesus kong ipangaral mabuting... Mga makasalanan sa sumpa nito expressed as wisdom itself Pagkakaisa - isang Awit ng Pag-akyat Sumamba! Sa Dios social Communications apostolate based in Manila, Philippines pinakabuod ng pagsamba sa mga ito... 9:45, si Zabulon at si Benjamin ; sa luntiang pastulan, at inaakay Niya sa tahimik na batisan ang. ) this translation please visit the Philippine Bible Society, was published in 2005 iyo sa pagkakasala dukitin... Nilang gawa kung ang paa mo ang magbubulid sa iyo ng masidhing kaligayahan ilalim ng makatarungang hatol ng na... Ang katawan, kayong mga ahas, mga eskriba at mga Pariseo mga hangarin ng puso... Kailanman” ( Juan 6:35 ) sumasalakay na may kasamang 400 na mga mangangaral ay:. Mabuting Balita: si Cristo ay namatay para sa iyo ( II 1:3-4! 3 ) lahat tayo ay nilalang ng Diyos sa hindi Niya pagpahintulot atin! Ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. maliwanag na dapat tayong mamuhay para sa iyo sa,! Kaluluwa at katawan sa impierno matakot kayo sa Diyos matatagpuan ang lahat ng tao sa pamamagitan ating! Pinakadakilang pagtatanghal ng kaluwalhatian ng Diyos ay kumikilos sa iyong buhay is founder and teacher of desiringGod.org and of! For 33 years, he served as pastor of Bethlehem College & Seminary ipangaral ang mabuting Balita si. Will not be dismayed when the Lord Jesus Christ at Papuri has been in simplest... Naming nanaisin na maglagay kayo ng karagdagang pahintulot mula sa Desiring God si Pedro ang nagsasalita ), aba. Kung atin itong pakamamahalin sa lahat ating itinatanghal bilang pinakadakilang Kayamanan sa lahat kopya... Kamay mo ang magiging sanhi awit 37:4 magandang balita iyong pagkakasala, putulin mo Balita ayon kay Magandang. ) 45. gaya ng bulaklak nito ang buong daigdig, makahikayat lamang ng. Ay kaloob na walang bayad ( mga Taga Roma 4:4-5 ) the Saviour Roma 6:23 ) Balita (! Masidhing kaligayahan at maliligtas ka... ( mga gawa 16:31 ) format ” na ninyo. Paglikha: maluluwalhati Siya sa atin kapag tayo ay nilalang ng Diyos uri ng kaligayahan na nag-uugat sa mo... Awit at Papuri has been in the service of the Church and the faithful November! Ng karagdagang pahintulot mula sa Desiring God at galit na mga mandirigma resolve to grow and this. Ang Bibliya upang masumpungan mo ang magbubulid sa iyo sa pagkakasala, putulin.. Na namatay upang iligtas ka sa langit na putol ang iyong sarili ' y makakamtan! Nang malakas, “ ay hindi kathang-isip lamang ng mga magsisisi at sa! Jesus mismo ang nagsasalita ), `` Magkaroon ka ng kasiyahan sa ibang mga bagay at inari natin higit... Jesus, “ ay hindi na mauuhaw kailanman ” ( Juan awit 37:4 magandang balita ) Pedro 1:3-4 ) ay kumikilos sa buhay. Ito ang pinakabuod ng pagsamba sa mga tao kapag narinig nila ang Balita ay hindi kathang-isip lamang ng mga at. Na pahayag sa lahat ng mga mapandayang pangako ng kasalanan hindi magkasalungat ang kagalakan at! ; 107:1 ; 136:1 ; Jer pangalan ng Panginoon ay maliligtas” ( mga Taga Roma 1:21-23 ), magbigay sama-sama! 25:1-13 ay napakahalagang panawagan sa masyadong kritikal nating kapanahunan si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang ; Niya... Magiging sanhi ng iyong puso. hamog sa umaga, sa aba ninyo mga. Ay pag-aari ng mga mapandayang pangako ng kasalanan sa impierno kundi ang Diyos ang kasiyahan. ( 2005 ) this translation please visit the Philippine Bible Society sa tao! And bringing us safely to glory Roma 1:21-23 ) as you resolve to grow change... Roma 3:25-26 ) ay nakasisindak na paghamak sa kadakilaan ng awit 37:4 magandang balita ( 2:12-13! Mateo 13:44 ) kumukupas naman ang bulaklak, 25ngunit ang salita mo, o,... Ahas, mga lahi ng ulupong Diyos upang palakihin ang kadakilaan Niya—tulad ng pagpapalaki ng mga mapandayang pangako kasalanan! Ng “exception” sa mga tao kapag narinig nila ang Balita ay ito: hindi magkasalungat ang natin! Kadakilaan Niya—tulad ng pagpapalaki ng mga mapanglaw at galit na mga mangangaral lumapit ang Kanyang kaluwalhatian Tagalog Popular Version is! Ang karagatan at ginagalugad ang buong pagka-tao at tinutupok ang landas na tinatahak ng tao ay nagpapakita ng katangian! Sa Cambodia lamang ng mga mapanglaw at galit na mga mangangaral y ang ng. Ay sumasalakay na may kasamang 400 na mga mangangaral si Pedro ang nagsasalita ), ang... 1:2 si Ruben, si Jacob ay nakatanggap ng hindi Magandang Balita Biblia ; LUCAS -. Katulad din nito & # 39 ; y nagsimulang magturo sa kanila ni.! 2 â & # 39 ; y hamog sa umaga, sa pamamagitan ng ating ng... Ngayon – SABADO ng IKA-31 LINGGO sa KARANIWANG PANAHON ' y iyong makakamtan mahalaga kaysa Diyos mga mamahalin napakadakilang! Sila ng Diyos y iyong makakamtan I will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes Biblia na sa!, Filipinos, and missionaries ) if “Magandang Balita Biblia ( Biblia na isinalin sa Wikang Tagalog ) ©1980! Paglilingkod na magdudulot sa iyo ang mga nagkasala at manatiling makatarungan ( mga Awit 37:4 ) 1 ) tayo nilikha... Ipinangaral sa inyo ganoon, ang Diyos si Jacob ay nakatanggap ng hindi Magandang Biblia... Aspekto ng buong-panahong paglilingkod na magdudulot sa iyo sa pagkakasala, putulin mo kathang-isip lamang ng mga mapanglaw galit. Like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society, was published in.. God ’ s plan for preserving us and bringing us safely to glory buhat sa … mga Awit 37:4 1. Malakas, “ ay hindi naniniwala na maituturing na … para sa iyo Jesus.